Saturday, January 21, 2012

Photo by Him

عکس هایی وجود دارند از دوران تلخی از زندگیت
شاید برای او این عکسها ارزش خاصی ندارند
شاید ارزش پاک کردن هم ندارند اما حتی پس از ماهها وقتی عکس را میبینی
 دوباره احساس میکنی که روحت دختر 15 ساله ایست که ته یک کوچه بن بست دستان هرزهء مردی سعی در دریدن لباسهایش دارد.‏ دختر زار میزند التماس میکند اما هیچکس به دادش نمیرسد! حتی دست توانمند شادی و عاشقانه هایی که بعد از آن اتفاق تجربه کرده .‏
دیگر هرکس نداند او میداند که دیدن این عکس تو را له میکند
اما هنوز هست
سعی میکنی گمش کنی! سعی میکنی فراموشش کنی! اما انگار عکس تو را از یاد نمیبرد
میخواهد تو را زیر قدمهایش له کند
خدا خاطرات و عکسها و عکاسان عکسها را لعنت کند.‏

No comments:

Post a Comment