Sunday, January 29, 2012

بزرگ شدن

میگم اونجوری که دخترا تا حالا منو کردن
!هیچ پسری نکرده
میخنده میگه: هه پسرام کردنت
.میخواستم بگم: یه روزی بزرگ میشیو میفهمی که خیلیا کردنت اما حواست نبوده
اما فقط لبخند معنی داری بهش زدمو گفتم منظورم این نبود.‍‏

No comments:

Post a Comment