Thursday, January 26, 2012

یک مداحی و یک شعر

شاعر باید کار خودشو بلد باشه حتی اگر شعری که میگه رو برای یه مداحی بگه
شاید برای شما حرف من مسخره باشه
اما راستش وقتی یک شاعر حتی وقتی نظرش با ما موافق نباشه
اگر بتونه یه نوستالوژی رو زنده کنه شعرش ارزش تحلیل داره
شاعر توی این شعر مجبور نبوده بیادو برای ما داستان بگه! هممون کم و بیش همهء داستانو بلدیم
شاعر فقط اومده و سر نخ داده
و بدون هیچ قصه گویی ما میفهمیم منظورش از جملات چیه
بهر حال من اینو پسندیدم
گفتم شمام گوش بدید 
فارغ از تمام پیش قضاوتهای دههء شصتی

No comments:

Post a Comment