Monday, January 30, 2012

تبلیغی برای ساز مخالف

رادیو ای وجود داره
گاهی با تمام مکالمات رادیو مخالفم
گاهی با تمام مکالمات موافقم
گاهی میخواهم یکی از طرفین بحثاشو به خاطر سفسته در بحث بزنم جر بدم
رادیو ای وجود داره
گاهی بدجور به اعتقاداتم فحش میده!
 گاهی حس میکنم که تحریریه و گویندگان یه مشت احمق بیشتر نیستن
رادیو ای وجود داره
گاهی منو به فضای دوستانم در تهران میبره
گاهی به فضای دشمنانم
اما وجود دارد
خوبه که وجود داره
خوبه که یه رادیوی اینترنتی وجود داشته باشه که صدای قشر رادیکال باشه

رادیو فنگ رو از دست ندید
http://radiofang.com/

No comments:

Post a Comment