Sunday, June 5, 2011

و خدایی که همه جا هوامو داشته


اون روزی که رفتی
روزی که بعد از سه سال تنها شدم
بد تنها شدم
این عکس برای آخرین پناهگاه تنهاییه منه
همون روز
همه چیز بد بود
غیر از خونه، آدمای فرشته ای ، سیگار و چایی ای که بوی یه قهوه خونه رو میداد


Photo by Mim abedi

No comments:

Post a Comment