Wednesday, December 29, 2010

به یک عدد آبکش برای کم کردن آب بسته شده به فیلمنامه نیازمندیم! ‏

مُردیم تا زیاد کردنشو یاد بگیریم
اما کم کردنشو یادمون رفت

No comments:

Post a Comment