Friday, July 15, 2011

Dreaming


هوا مثل نقاشی کودکی بود که هنوز از رنگ هر چیز شناخت خوبی نداشت
آسمونو قرمز کرده بود
صدا مثل مکالمات خواب کودکی بود که از خارج شناخت کافی نداشت
همه فارسی حرف میزدن
از بیرون صدای آهنگ یکی از همسایه ها میومد که داشت ابی گوش میکرد
و من یک لحظه احساس کردم که خواب میبینم و از خوابم عکاسی کردم

No comments:

Post a Comment